พระราชทานราชทินนามพระธรรมปัญญาบดีวัดมหาธาตุ เป็นชั้นรองสมเด็จฯที่พระพรหมวชิราธิบดี

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานราชทินนามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน 4 รูป ดังนี้

1.พระธรรมปัญญาบดี เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มี ราชทินนามว่า พระพรหมวชิราธิบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

2.พระเทพวิมลมุนี เป็น พระธรรมวชิรมงคล โกศลปริยัติกิจ นิวิฐศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

3.พระราชมงคลวัชโรดม เป็น พระเทพมงคลวัชโรดม พุทธาคมธรรมดิลก สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

4.พระครูอุทิจยานุสาสน์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวชิรธรรมเมธี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

Leave a Reply