“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์-วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร” ร่วมพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรม การบริหารจัดการสถานพยาบาล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรียน 1 ปี สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการให้บริการของสถานพยาบาล

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และว่าที่ร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จ.น่าน

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือสนับสนุนงานด้านวิชาการ

ตลอดทั้งงานวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและวิจัยร่วมกัน โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือกันสนับสนุน บริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะบูรณาการสหวิทยาการ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศในการให้บริการของสถานพยาบาล การให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีในอนาคต ระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Leave a Reply