จังหวัดสงขลาจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแก่หมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

           วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสงขลา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมีตัวแทนต้นกล้ากองทุนของทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 23 คน เข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        ประธานในพิธีกล่าวว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์พระราชทาน “รู้ รัก สามัคคี” ให้พสกนิกรพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการร่วมมือกันขจัดภัยยาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี และการสร้างสมานฉันท์เพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหาต่างๆทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจากจังหวัดแล้ว ให้หมู่บ้าน/ชุมชนจัดพิธีสมโภชเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและกำหนดกิจกรรมเพื่อหาเงินประเภท “ทุนปัญญา ทุนศรัทธา” เพิ่ม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอันดับแรก ขอขอบคุณ ประธานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอและชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และผู้นำชุมชนทุกคนที่เป็นแกนหลักสำคัญในการร่วมกันป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด

          นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน โดยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ปี 2547 -2563 จังหวัดสงขลามีหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น จำนวน 351 หมู่บ้าน/ชุมชน และในทุกปีกำหนดให้มีการจัดตั้งและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี 2564 จังหวัดสงขลามีเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอ ๆ ละ 1 กองทุน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยังยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

         ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัจจุบันมีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด 1 คณะ 38 คน ระดับอำเภอ 16 คณะ 322 คน มีเงินขวัญถุงพระราชทาน รวม 2,808,000 บาท ทุนศรัทธาและทุนปัญญา รวม 3,695,902.75 บาท กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่มีลักษณะแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมน เนื่องจาก 1. เป็นกองทุนที่เริ่มต้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นเสมือนกองทุนพระราชทาน 2.เป็นกองทุนที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนเท่านั้นไม่มีกองทุนในส่วนกลาง 3. เป็นกองทุนที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงปัญหาอื่น ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือซึ่งกันเละกันโดยไม่มีการให้กู้ยืมและไม่มีดอกเบี้ย และ 4 เป็นกองทุนที่คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันระดมทุนโดยไม่ได้เกิดจากภายนอกเพียงช่องทางเดียว เพื่อให้การพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประธานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น และกำหนดการปฏิบัติตามมาตรการเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด

Leave a Reply