เจ้าคุณ “โคก หนอง นา” ร่วมปลูกธรรม ปลูกต้นไม้ ให้กำลังใจสานพลังด้วยหลัก “บวร”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 วานนี้ พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือสมญานาม “เจ้าคุณ โคก หนอง นา” พระนักพัฒนาผู้ที่เสียสละและเมตตาในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอด ตามหลัก “บวร” หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ

พร้อมด้วย ผอ.ชาญณรงค์-ผอ.ศิริลักษณ์ คมเฉียบ ผอ.ฤทธี อ.นวพร ตรีแสน คณะวิทยากร ครู ก จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ซึ่งเป็นแกนนำสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่างฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม โดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กระทรวงมหาดไทย และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมลงลงพื้นที่ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปลูกธรรม ปลูกต้นไม้ ให้กำลังใจ เจ้าของแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ HLM (Househole Lab Model for quality oflife:HLM) งบเงินกู้รัฐบาล จำนวน 3 แปลง ได้แก่ แปลงนางไพศรี กุลเกลี้ยง ขนาด 3 ไร่, นางเทียม  สุขจิตร ขนาด 3 ไร่ และนางรัศมี  สารเสนาะ ขนาด 3 ไร่

ในการนี้ นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้มอบหมายให้ นายถาวร  แสนเพ็ง พัฒนาการอำเภอทุ่งศรีอุดม นายภาณุวัตน์ ยางงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้

ซึ่งแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ของนางไพศรี กุลเกลี้ยง, นางเทียม  สุขจิตร และนางรัศมี  สารเสนาะ ทั้ง 3 แปลงนั้น มีบริบทที่อยู่ติดกัน เมื่อมองไปจะเห็นเหมือนแปลง CLM ระดับตำบล พื้นที่ 15 ไร่ และจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ ดังคำกล่าวที่ว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว บนโคกต้นไม้ มีพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ทั้งที่ใช้เวลาเพียง 1 ปี หลังจากที่ได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาล ผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ คุณภาพชีวิตของทั้งสามครอบครัว มีข้าวปลา อาหาร พืชผัก ผลไม้ ไว้พอกิน มีสิ่งของเครื่องใช้อาทิ ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก น้ำยาล้างจาน สมุนไพร ไว้พอใช้ มีบ้านพออยู่อาศัย มีต้นไม้ให้ร่มเงา ให้ความร่มเย็น ได้นำผลผลิตไปทำบุญ ได้แบ่งปัน ให้ทาน รวมทั้งมีการเก็บแปรรูป อาทิการแปรรูปกล้วย มีการขายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนโดยการเปิดตลาดในสวน ทั้งสามแปลงนี้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ และยังมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกให้การส่งเสริมสนับสนุน อีก 3 แปลง

โอกาสนี้ พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อนุโมทนา ไปยังสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอทุ่งศรีอุดม ที่ได้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่วนแปลงที่ยังไม่สำเร็จ พลัง “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ก็จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจกันต่อไป

ท้ายที่สุด เจ้าของแปลงทั้ง 3 แปลง ได้นำกล้วยน้ำว้า และกล้วยหอม ฝากไปยัง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งสองท่าน รวมถึงได้ถวายหน่อกล้วยแด่พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ “เจ้าคุณ โคก หนอง นา” เพื่อไปแจกจ่ายขยายพันธุ์ต่อไปอีกด้วย

 

Leave a Reply