“สมศักดิ์” มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ การบริหารงานยุติธรรมประจำปี2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะการบริหารงานยุติธรรมให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใน “หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง(ยธส.) รุ่น 13 และหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.) รุ่น 17 ที่ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมี นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วม

สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ในวันนี้(8ส.ค.) มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม จำนวน 113 คน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรม จำนวน 12 คน ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หรือ ยธส.13 จำนวน 50 รูป/คน และ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง หรือ ยธก.17 จำนวน 51 รูป/คน ในพิธีครั้งนี้มีพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เข้ารับประกาศนียบัตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่น 13 และพระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร และเลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เข้ารับประกาศนียบัตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่น 17 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้แทนหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ได้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับความท้าทายในศตวรรษหน้า” และผู้แทนหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรม”

หลังจากนั้นนายสมศักดิ์ ได้กล่าวว่า ขอให้นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริการประชาชน อำนวยความยุติธรรม จึงขอให้ทุกรูป/คนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ขณะที่พระปราโมทย์ กล่าวว่า จากภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จึงขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร ในการให้โอกาสเข้าไปศึกษาในหลักสูตรอันทรงคุณค่าในครั้งนี้

และขออนุโมทนาบุญกับท่าน พันตำรวจโท ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ในการส่งเสริมสนับสนุนให้การอุปถัมภ์ในการศึกษาหลักสูตรอันทรงพลังและมีคุณค่าในการบริหารงานยุติธรรมนำมาบูรณาการในการขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร พร้อมสามารถนำไปบูรณาการในการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางคณะสงฆ์

“หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมจึงเหมาะกับผู้ทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ยิ่งผู้ที่ทำงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือต้องบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมถึงการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แล้ว จึงควรเข้ามาศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพื่อเติมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการบริหารงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว มีความง่าย เพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขต่อไป” พระปราโมทย์ กล่าว

 

ขอบคุณภาพจากเพจ กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

Leave a Reply