องค์กรพุทธบุกสภา!! ค้าน พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม – ร่างพ.ร.บ.ครอบครัวและมรดก ชี้ ควรใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน

วันที่ 22 ก.พ. 67  องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจากทั่วประเทศไทย นำโดยนายประพันธุ์ กิตติฤดีกุล และทนายธรรมราช ขอใช้สิทธิคัดค้านและยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด ปัตตานีน,ราธิวาส,ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 และร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การใช้กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก พ.ศ. … นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ โดยมีนายพงษ์สรณัฐ ทองลี เลขานุการ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 และนางสาวกมลา สาครมณีทรัพย์ วิทยากรกลุ่มงาน ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับหนังสือ

นายธรรมราช กล่าวว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม และ ร่าง พ.ร.บ.การใช้กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2489 แต่เมื่อไม่นานมานี้ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ มีการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม โดยขอยกเลิกมาตรา 3 จากที่ใช้ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ กลายเป็นการบังคับใช้ทั่วประเทศ ยังได้ขอให้มีเจ้าพนักงานศาลที่จบกฎหมายอิสลามเท่านั้นที่จะสามารถดำรงดำแหน่งได้ในการตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และยังขอหากมีข้อพิพาทระหว่างคนที่นับถือศาสนาพุทธ กับคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก ให้บังคับใช้ตามกฎหมายอิสลาม

นายธรรมราช ระบุว่า พ.ร.บ. การใช้กฎหมายอิสลามไม่มีตัวบทกฎหมายมีเพียงคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก เพื่อใช้ในการตัดสินคดีอิสลาม ซึ่งคู่มือนี้มีเพียงประธานศาลฎีกาเป็นผู้รับรองแต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางสภา โดยหากเกิดกรณี พ่อแม่แต่งงานใหม่แล้วมีการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม ทางทายาทที่นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่กำลังยื่นเข้าสู่สภาโดยพรรคประชาชาติ เราจึงมายื่นคัดค้านให้เพิกถอนการใช้กฎหมายนี้ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย ในเมื่อเราใช้กฎหมายฉบับเดียวกันทำไมต้องมีหลักกฎหมายอิสลาม ที่เอื้อประโยชน์เพียงแต่คนอิสลามด้วย

นายพงษ์สรณัฐ กล่าวว่า ร่างกฎหมายกำลังอยู่ในชั้นพิจารณา ซึ่งร่างกฎหมายทุกตัวที่ยื่นผ่านสภาจะต้องมีการ รับฟังความคิดเห็นว่าร่างกฎหมายมีผลกระทบอย่างไรตามมาตรา 77 ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามจะนำข้อเสนอไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

 

ที่มา TheReporters

Leave a Reply