“พระธรรมทูตถูกทอดทิ้ง” กระหึ่มกลางเวทีประชุม สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระวีระศักดิ์ ชยธมฺโม จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. จากหลักสูตรสันติศึกษา มจร เข้าร่วมการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ณ วัดพุทธาราม ฟินแลนด์ ระหว่าง ๑-๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเห็นถึงพลังของความสามัคคีคณะสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม และรองประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ เป็นผู้แทน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

โดยพระวิมลศาสนวิเทศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน ส.ย.ธ. ถวายสักการะประธาน จากนั้น พระครูศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ฟินแลนด์ ถวายสักการะและกล่าวถวายการต้อนรับพระธรรมทูตทวีปยุโรปและผู้ร่วมประชุม จากนั้นนางปรานอม เฮโนเน็น ประธานสมาคมชาวพุทธฟินไทยกล่าวปวารณาถวายการต้อนรับคณะสงฆ์

พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม และรองประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๑ กล่าวเปิดการประชุมให้โอวาท พร้อมอ่านสาส์นจากเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประเด็นสำคัญว่า บรรพชิตพึงข่มใจฝึกฝนตน และมีสัจจะความจริงใจต่อกัน ซื่อตรงต่อความเป็นสมณโดยพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้รักษาไว้ในทางพระพุทธศาสนา พร้อมอ่านสาส์นจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประเด็นสำคัญว่า พระธรรมทูตจะต้องมีฐานวิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ ต้องใช้ปัญญาและสร้างศรัทธา รักษาศรัทธา และเจริญศรัทธา

จากนั้นนางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายข้อคิดและให้กำลังใจพระธรรมทูตในทวีปยุโรป พร้อมรับรู้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนมิใช่เพียงยุโรปเท่านั้นแต่รวมถึงในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก โดยเข้าใจความยากลำบากในการปฏิบัติศาสนกิจ ในต่างแดน ภายใต้คำว่า “พระธรรมทูตถูกทอดทิ้ง”

จึงทำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรู้รับทราบสร้างความตระหนักเพื่อหาแนวทางในการอำนวยความสะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน โดยพระพรหมเสนาบดี ในฐานะเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และเป็นรองประธานสำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่ ๑ ได้สะท้อนว่า มหาเถรสมาคมมีความห่วงใยพระธรรมทูตในการปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนเข้าถึงความยากลำบากต้องมีขันติธรรม พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตทั้งงบประมาณและการอำนวยความสะดวก โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แต่ในยุโรปมีสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเพื่อการขับเคลื่อนต่อไป

ช่วงท้ายมีการจัดตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ส.ธ.ย. ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง โดย พระพิมลศาสนวิเทศ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

Leave a Reply