สมาคมปกป้องพุทธยื่น”สิระ” ชงร่างพรบ.กระทรวงพระพุทธศาสนาเข้าสภาฯ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น. ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกมธ. การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน รับยื่นหนังสือจากนายอุดมเดช เดชะดิลก ฝ่ายกฎหมาย สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงพระพุทธศาสนา พ.ศ. ….

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก แต่การบริหารจัดการสถาบันพระพุทธศาสนากระจัดกระจายออกไปหลายแห่ง ทำให้การบริหารจัดการสถาบันพระพุทธศาสนาไม่เป็นเอกเทศ ดังนั้นสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาจึงเห็นควรจัดตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาโดยนำหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลพระพุทธศาสนามารวมศูนย์ไว้ที่แห่งเดียวกัน และเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นสังคมแห่งความรู้คู่คุณธรรมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้น

จึงต้องกำหนดอำนาจหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานของคณะสงฆ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา การปกครองคณะสงฆ์ การประสานงานหรือกิจกรรมใด ๆ ระหว่างวัดหรือศาสนสถานอื่นใดกับบ้านชุมชนและส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและประสานงานด้านการดำเนินการศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ และนานาชาติ สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาจึงได้ริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงพระพุทธศาสนา พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

นายสิระ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะ กมธ. เพื่อพิจารณาต่อไป

Leave a Reply