“อธิการบดี มจร” ประกาศผลงาน”วิจัย-นักวิจัย”ดีเด่น สุดปลื้มสันติศึกษาผลงานระดับดีมาก

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า พระธรรมวัชรบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามประกาศผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่วเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยให้กับคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยมีประเภทงานวิจัย จำนวน ๒๕ ผลงาน โดยผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ในระดับดีมากเป็นแผนงานวิจัย : วิศวกรสันติภาพท้องถิ่น: ต้นแบบผู้นำสร้างสันติให้ชุมชน นำโดย ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย

โดยมีโครงการวิจัยย่อยที่ ๑ คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสันติสุขในชุมชน มีพระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ผศ.ดร. หัวหน้าโครงการ และคณะ มีพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที ดร. เป็นต้น

โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน มี พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. หัวหน้าโครงการ และคณะ มีพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เป็นต้น

โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรมการสร้างสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข มี ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ และคณะ มี ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ เป็นต้น

จึงขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร และคณะ ซึ่งสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนโครงการงานวิจัยในครั้งนี้ในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ต่อไป พร้อมอนุโมทนากับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นำโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ในการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณาจารย์ มจร อย่างเต็มกำลังเพื่อพัฒนานิสิตพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป จึงขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรอย่างดียิ่งเสมอมา

Leave a Reply