พระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7 เปิดการฝึกอบรมไกล่เกลี่ยภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ทรี สเคป รีรีท รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการเปิดการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยมีพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวถวายรายงาน โดยหลักสูตรสันติศึกษาสนับสนุนทุนในการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยในระดับภูมิภาค

โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมณเทียน ดูคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นางอภิชยา เตชะหงษา ผู้อำนวยการอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ น้อยพินิจ ผู้อำนวยการยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์อดุลย์ ขันทอง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ และนายประวิทย์ โยคาพจร กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็นเอ็มซี คอนแลนด์ จำกัด เข้าร่วม โดยการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงถือว่าเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี

Leave a Reply