โปรดเกล้า ฯ วิสุงคามสีมา 173 วัด วัดไหนได้บ้าง ??

 

 

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 2 ประจำปี 2564 ให้แก่วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้ จำนวน 173 วัด ตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้น และให้นายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply