มมร ล้านนา จัดสัมมนา “ต้นแบบนักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ถวาย “สมเด็จพระสังฆราช”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๖ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ในหัวข้อ “ต้นแบบนักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: ตามอริยมรรคาของพระพุทธองค์ท่ามกลางสังคมดิจิทัล” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ พระเทพวัชรเมธี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์  อธิการบดี วิทยาเขตล้านนากล่าวถวายรายงาน จากนั้นได้ปาฐกถาพิเศษนำการเสนา และได้รับเกียรติจากวิทยากรในเสวนา ประกอบด้วย พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  ดร. พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ เปรียญธรรม ๙ ประโยค อาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมี   พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นผู้ดำเนินรายการ

พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา

Leave a Reply