มส.หนุนนำหลักสูตรสูงวัยประยุกต์หลักธรรมศีล 5 รับมือภัยมิจฉาชีพออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า มหาเถรสมาคมได้รับทราบกรณีที่สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินโครงการสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการรู้เท่าทันจากภัยมิจฉาชีพดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจข้อเท็จจริงภัยมิจฉาชีพดิจิทัล ประยุกต์และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

โดยพัฒนาชุดความรู้หลักสูตรสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันมิจฉาชีพดิจิทัล ที่มีการนำหลักธรรมศีล 5 มาเป็นเครื่องมือรู้เท่าทันและป้องกันการถูกหลอกลวงจากภัยมิจฉาชีพทางออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ และการพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ ประยุกต์หลักธรรมทางศาสนามารับมือและการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพดิจิทัล โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายแกนนำกลุ่มผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ บูรณาการร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยและคณะสงฆ์ในพื้นที่ทั่วประเทศ มีการกำหนดจัดกิจกรรมอบรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ทั้ง 4 หน ทั่วประเทศระหว่างเดือนมิถุนายน 2566 – มิถุนายน 2567

Leave a Reply