กก.หมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ เยี่ยมหมู่บ้านนำร่องจังหวัดตรัง

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระดับหนใต้ ลงพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ

วันนี้ (4 ก.ย.66) พระธรรมวชิราบดี เจ้าคณะภาค 17 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และพระเถรานุเถระลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวถวายการต้อนรับ

จังหวัดตรังร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตรังได้เริ่มขับเคลื่อนดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2557 และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตราบถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักการรักษาศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้รักสามัคคี อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติได้มีความสงบเรียบร้อย โดยประชาชนจังหวัดตรังส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวนร้อยละ 80 มีวัดตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 176 วัด มีพระภิกษุสามเณรประมาณ 1,100 รูป และในแต่ละตำบลจะมีวัดหรือสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ในพื้นที่เกือบครบทุกตำบล

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ที่ผ่านมานั้น จังหวัดตรังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะสงฆ์ ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน โดยได้บูรณาการความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการรักษาศีล 5 และดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และกิจกรรมการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดตรังจะได้น้อมนำรายละเอียด ข้อสังเกต คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในครั้งนี้ไปถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230904115908627

Leave a Reply