มูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง) ช่วยโยมแก้จนตามแนวพอเพียง อำเภอภูสิงห์มอบรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.35 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กรมการปกครองอำเภอภูสิงห์และหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงห์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติขององค์กร ในด้าน “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบแก่มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) อำเภอภูสิงห์

ทั้งนี้เพราะมูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง) ไม่ทิ้งกันที่ด้วยมีเครือข่ายเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง การทำงานสังคมสงเคราะห์หรือประสานงานในชุมชน กลไกฟันเฟืองที่สำคัญ โดยให้ความสำคัญเสมอกับกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านในชุมชน ที่เป็นผู้รู้สภาพปัญหาในชุมชนดีและพาเราไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดการทำงานประสานงานที่เป็นระบบ งานก็เกิดประสิทธิภาพและ โดยในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นี้ มีกิจกรรมวันชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน มีการเล่นกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกันเพื่อสร้างความสามัคคีแน่นแฟ้นในหมู่คณะ

ทั้งนี้ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ประธานมูลนิธิฯ เห็นความสำคัญของคณะทำงานด้านนี้ เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการมูลนิธิฯเป็นตัวแทนมอบเสื้อกีฬา” ราชสีห์ โพลวพลือ” ราชสีห์ ผู้สร้างทางสว่างให้กับชุมชน ผู้คอยค้ำจุนช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จำนวน 200 ชุด

นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลาน เหล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอีกจำนวน 7 ทุน ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะถึงอีกด้วย โดยรับมอบจากพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นประธานในการมอบ

ที่สำคัญทางมูลนิธิฯ ยังได้รับรางวัลจากกรมการปกครองอำเภอภูสิงห์ และหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงห์ ในรูปแบบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติขององค์กร ในด้าน “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบกิจกรรมปั่น ปัน สุข ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งเยี่ยมสงฆ์อาพาธในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา โดยสามารถเชื่อมประสานการทำงานกับเครือข่ายทั้งท้องที่ ท้องถิ่น วัด บ้าน โรงเรียน ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้กิจกรรมงานของอำเภอขับเคลื่อน ชุมชน ประชาชาชน ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง หนึ่งในตัวอย่างความเข้มแข็งของอำเภอชายแดน

Leave a Reply