“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” ปฎิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชมอบ “สัญญาบัตรพัดยศ” แก่คณะสงฆ์หนเหนือ 7 เมษายนนี้ (แนบรายชื่อ)

วันที่ 23 มี.ค. 66  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสำนักงานสมเด็จพระสังฆราช ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการเป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566เวลา 13..30  น. ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับฯ มีรายนามดังนี้ >> https://bit.ly/3ZA1Da7

Leave a Reply