มส.แต่งตั้งพระราชาคณะระดับ”ดร.” เป็นเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุโขทัย

วันที่ 29 พ.ค.2563 มหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้ง พระราชวิมลเมธี,ดร. (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ/พุ่มไม้ ป.ธ.9, พธ.บ., กศ.ม., พธ.ด.) จจ.สุโขทัย, จล.วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (พระอารามหลวงชั้นเอก)” พระราชวิมลเมธีเกิดวันที่ 20 พ.ย.2500 อ.กงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง (ชั้นตรี-สามัญ) อ.ศรีนคร เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2555 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง (ชั้นตรี-สามัญ) อ.สวรรคโลก เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2562

พร้อมกันนี้ยังมีมติแต่งตั้ง พระราชสิทธิเวที รศ.ดร. (วิรัช วิโรจโน/วะสะศิริ ป.ธ.4, ค.บ., รป.ม., กศ.ม., รป.ด., พธ.ด.) อายุ 56 ปี จจ.พิจิตร, ผจล.วัดท่าหลวง พระอารามหลวง, ผู้อำนวยการ มจร.วส.พิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร” พระเดชพระคุณเกิดวันที่ 2 ก.ย.2507 อ.เมือง พิจิตร

และมีมติแต่งตั้ง พระครูศรีปทุมาภรณ์ (นพพร นววโร/คำพวง ป.ธ.6, พธ.บ.) อายุ 46 ปี ผจล.วัดบัวงาม พระอารามหลวง, เลขานุการ จต.บ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ” พระครูศรีปทุมาภรณ์เกิดวันที่ 17 พ.ค.2517, พธ.บ.รุ่น 63/2561

Leave a Reply