สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ย้ำในเวทีสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การสร้างสันติภาพ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ได้เดินทางเป็นองค์ประธานในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น สมัยสามัญครั้งที่ 1/2566 และพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดไทยในญี่ปุ่น ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประทานโอวาทให้พระธรรมทูตในญี่ปุ่น ความว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การเสริมสร้างสันติภาพและการสร้างประโยชน์ ความสุขให้กับมวลมนุษยชาติ โดยเฉพาะการสร้างสันติสุขภายในของบุคคล อันเกิดจากศีล สมาธิ และปัญญา พร้อมแนะนำพระธรรมทูตให้ยึดหลักพระธรรมวินัย กฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ให้มีวิชชาและจรณะ ที่งดงาม รวมทั้งให้มีความอดทน เสียสละ เพื่อสร้างศรัทธาและปัญญาให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ได้กล่าวว่า การทำงานของสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น เป็นเสมือนองค์กรการต่างประเทศของไทยที่นำหลักการพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยไปสู่นานาชาติ โดยเอกอัครราชทูตระบุว่า ปัจจุบันมีคนไทยที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นราว 60,000 กว่าคน มีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นปีละ 1 ล้านคน การที่พระธรรมทูตไทยในญี่ปุ่นได้จัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการความสัมพันธ์อันดีของไทยและญี่ปุ่น นอกจากนี้ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ยังถวายรายงานถึงนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศว่า ยึดหลัก 5 S คือ การสร้างความมั่นคง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล รักษาสถานภาพและเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย และสร้างพลังเครือข่ายการทำงานร่วมมือกับทุกฝ่ายในนานาชาติ

ทางด้าน  พระราชรัชวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น ประธานสมัชชาสงฆ์ในญี่ปุ่น กล่าวว่า ปัจจุบันมีวัดไทยในญี่ปุ่นจำนวน 19 วัด และศูนย์วิปัสสนา (ที่พักสงฆ์) จำนวน 3 แห่ง โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่นได้มีการทำงานร่วมกับชาวไทย และคณะสงฆ์ญี่ปุ่น มีบทบาทสำคัญในการเอกลักษณ์ในสากล

Leave a Reply