“เจ้าคณะ กทม.” ตั้ง “ทีมงานโฆษก”

วันที่ 3 พ.ค. 65  ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   พระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานมอบตราตั้งแต่งตั้งให้ พระครูโกศลธรรมานุศาสก์   (นิวัตน์ นิวตฺตโน ป.ธ.๓, พธ.บ., น.บ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก  แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  เลขานุการเจ้าคณะเขตพระโขนง-บางนา ดำรงตำแหน่งเป็น  “โฆษกสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร”   และ แต่งตั้งให้ พระครูปลัดอุดมวัฒน์ (วุฒิพงษ์ สุปภาโต ป.ธ.๖, ร.บ., พธ.ม.)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  ดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร”

 

 

Leave a Reply