“กรมศิลป์” ประกาศเขตที่ดินโบราณสถานวัดสระเกศฯ 41ไร่ 3 งาน

วันที่ 25 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ตามที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ดังปรากฏตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดบัญชี โบราณวัตถุสถาน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2492 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 64 เล่ม 66 หน้า 5281 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 แต่มิได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 กรมศิลปากรจึงประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้มีพื้นที่ โบราณสถาน 41 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

Leave a Reply