ชวนมีส่วนร่วมสร้าง นวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะและเครื่องพ่นสารวิมุตติ ลดปริมาณสารก่อมะเร็งจากการฌาปนกิจศพ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมานั้น

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร ) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมเตาเผาศพอัจฉริยะและเครื่องพ่นสารวิมุตติเพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งการฌาปนกิจศพ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วช.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับบริษัทไทยอินเตอร์แมท จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้และความต้องการปรับปรุง “เตาเผาศพเพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่ชุมชน และเป็นการขยายสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จึงมีการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมทั่วประเทศ และนำผลสำรวจมาพัฒนาเป็นวัดต้นแบบในการฌาปนกิจศพ” ผลวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเตาเผาศพ เพื่อลดการปล่อยมล พิษสู่ชุมชนซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบสอบถามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องดังกล่าว เพื่อสำรวจการรับรู้และความต้องการปรับปรุงเตาเผาศพเพื่อลดการปล่อยมลพิษสู่ชุมชนทั่วประเทศ ผ่านกูเกิลฟอร์มนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7WTxTZTys1vtANH4FI3NlPp-j14LpQ1RcMfxXo6OUI4wU0w/viewform จึงขอความร่วมมือจากวัด พระสงฆ์ และประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มดังกล่าว

Leave a Reply