เจ้าคณะกทม. หนุนโรงพยาบาลสงฆ์  เสริม “พระคิลานุปัฏฐาก” สู่การจัดการสุขภาพพระสงฆ์อย่างยั่งยืน

วันที่ 8 กันยายน 2565 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ พระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระคิลานุปุฏฐาก ในการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โดยระบุว่า พระคิลานุปัฏฐากมีความสำคัญต่อการดูสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญผู้ดูแลภิกษุไข้ว่าเป็นเสมือนได้ดูแลพระพุทธองค์ ขอให้พระสงฆ์ที่ผ่านการอบรมได้ช่วยทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน

ในขณะที่ นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์กล่าวว่า ปัจจุบันพระสงฆ์มีสุขภาพที่ยังต้องดูแลรักษาโรคอีกหลายประการ โดยเฉพาะโรคที่ติดต่อไม่เรื้อรัง เป็นต้นว่า โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง เข่าเสื่อม ไตวายเรื้อรัง และภาวะความเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ดังนั้น โรงพยาบาลสงฆ์ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปจึงสร้างมาตรการในการป้องกัน การรักษาเพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดี โดยโรงพยาบาลสงฆ์มีนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์ดูแลพระสงฆ์ในระดับวัดและในระดับภคาจำนวน 18 ภาคของคณะสงฆ์ เพื่อให้เป็นที่ดูแลรักษาสุขภาพ และรองรับพระสงฆ์สูงวัยในอนาคต

สำหรับโครงการพระคิลานุปัฏฐาก เกิดขึ้นจากการดำริของมหาเถรสมาคม โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นองค์ประธาน สืบจากการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปี 2560 โดยยกกรอบธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์มาเป็นกิจกรรมที่สำคัญ คือ

1.การพัฒนาพระคิลานุปัฏฐากเพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชน โดยมีพระสงฆ์ผ่านการอบรมของโรงพยาบาลสงฆ์ และกรมอนามัยแล้วจำนวน 7,500 รูปทั่วประเทศ

2.การส่งเสริมให้วัดเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ โดยมีวัดที่เข้าเกณฑ์เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพจำนวน 2,500 วัด

3.การส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์วิถีพุทธ เพื่อให้ พระสงฆ์เข้าไปช่วยดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ

ในการอบรมและขับเคลื่อนโครงการพระคิลานุปัฏฐากของโรงพยาบาลสงฆ์และคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครดังกล่าว มีพระสงฆ์เข้าร่วมอบรมจำนวน 220 รูปและจักดำเนินการให้ครบ 500 รูปสืบต่อไป

Leave a Reply