จังหวัดสตูลจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน  เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 23 ก.ค. 64  นายชาติชาย ไชยพิมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off กิจกรรม  “จิตอาสาพัฒนาชุมชน  เอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธาน แน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุก ร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา       และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า   “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดไป”

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จังหวัดสตูล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”    เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี ด้วยการกระทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละ ประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี)     ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Leave a Reply