ชาวพุทธชายแดนใต้ ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชในโครงการของ ศอ.บต.

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรม ณ พื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 2 โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีพระสงฆ์จำนวน 10 รูป พร้อมด้วยเครือข่ายชาวไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดดเดี่ยว เสี่ยงภัย เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 50 คนเข้าร่วมโครงการ สำหรับกิจกรรมนำคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธ จชต. เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้คณะสงฆ์และชาวไทยพุทธตลอดจนเครือข่ายมีความเข้มแข็งและทำหน้าที่ในการสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มั่นคงถาวร

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนำคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมศึกษาแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางนั้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา 19 ปี พี่น้องชาวไทยพุทธต้องอยู่ในวังวนของความขัดแย้ง เนื่องจากเป้าหมายในการก่อเหตุ ต้องการให้พื้นที่เป็นสังคมเชิงเดี่ยว ส่งผลให้ชาวไทยพุทธและพี่น้องมุสลิมที่ไม่มีความเกี่ยวข้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อย่างกว้างขวาง เกิดความหวาดระแวงในการดำเนินชีวิต ศอ.บต. จึงพยายามจัดโครงการทั้งดูแลทั้งพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามและพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธในทุกมิติเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งทั้งปวง พร้อมดึงเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มิให้หันหลังให้รัฐ พร้อมร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

ด้านนางละไม้ นครจันทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีของคนไทยพุทธในพื้นที่ที่ ศอ.บต. จัดกิจกรรมฯนี้ขึ้นมา เป็นโครงการที่ดีเพื่อให้ชาวบ้านหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของคนไทยพุทธ จึงเป็นการเติมเต็มกำลังใจที่ดี กิจกรรมนำคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรม ณ พื้นที่ภาคกลาง มีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยมีแผนการเดินทางเข้าพบนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 13 ธันวาคมและมีกำหนดเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565

ภาพจาก – https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221213101157423

Leave a Reply