มาถูกทาง! พระธรรมจาริกจากสงเคราะห์ สู่การพัฒนาบนที่ราบสูง รอบหน้านิมนต์เชิญขึ้นเขาด้วยกัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ตามที่พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระธรรมวชิรานุวัตร,ดร. เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและมอบพระพุทธรูปแก่ชาวเขาปกากะญอ จำนวน 700 ครอบครัว พร้อมพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว ทอดผ้าป่าการกุศลพัฒนาพื้นที่พระธาตุดอยแก้ว ที่พระธาตุดอยแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ภายใต้การสนับสนุนของ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมคณะ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมคณะ รวมทั้งทีมงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก พร้อมร่วมในพิธี ภายใต้การดำเนินการของ ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันนี้(13ธ.ค.) พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร ป.ธ.7 เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Suthito Aphakaro ความว่า “ธรรมจาริก จากสงเคราะห์ สู่การพัฒนา โครงการพระธรรมจาริก เป็นโครงการของคณะสงฆ์ไทยที่ได้ดำริขึ้นในปี 2508 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือ จวบจนวันนี้ มีพระสงฆ์อาสาสมัครขึ้นไปประจำอาศรมมากกว่า 300 รูป ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ และยกระดับสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

หนึ่งในพื้นที่ 300 แห่ง ที่โดดเด่น คือ ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ศาสตราจารย์ ผู้มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ห่างไกล ร่วมกับพระธรรมจาริก ได้สร้างพระธาตุดอยแก้ว และส่งเสริมสัมมาชีพ จนกลายเป็นพื้นที่สำคัญของอำเภออมก๋อย ท่านและคณะ ได้สร้างสรรค์แนวคิดในการพึ่งตนเอง ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จนเป็นที่ประจักษ์

และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 65 ท่านบุญเลิศ และคณะ ก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่ง จากพระเดชพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 และพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง นครปฐม ที่ได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมจาริก และได้มอบพระพุทธรูป สิ่งของ ให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อนำไปสักการะบูชาต่อไป

ในนามของคณะทำงานโครงการพระธรรมจาริก ขอกราบในความเมตตาของพระมหาเถระทุกรูป และขอชื่นชมท่านมหาบุญเลิศ ที่สร้างต้นแบบของการพัฒนา หวังว่า ทุกฝ่ายจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมไทย

ในช่วงนี้ ถือว่า เป็นฤดูหนาว เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ข้าพเจ้าจึงได้เที่ยวในเส้นทางที่ไม่ค่อยได้สัมผัสคือ เส้นทางกรุงเทพ เชียงใหม่ ฮอด ออบหลวง อมก๋อย แม่สะเรียง สบเมย ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด ตาก และกลับกรุงเทพ เส้นทางนี้ ขอบอกว่า ถนนดี วิวสวย ปลอดภัย และที่สำคัญได้แวะชม โครงการพัฒนาของเครือข่ายพระธรรมจาริก ในภาคเหนือ รอบหน้า นิมนต์ เชิญ ขึ้นเขาด้วยกัน เปลี่ยนสงเคราะห์ สู่การเกื้อกูล และพัฒนาไปด้วยกัน เติมเต็มคำว่า เกียรติของบัณฑิต คือ การรับใช้สังคมและเพื่อนมนุษย์”

Leave a Reply