สมเด็จพระมหาธีราจารย์มอบพระผู้แทน ร่วมเสวนาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท.เชื่อมโยง “บวร.”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เพจ WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ ได้โพสต์ข้อความว่า “อปก. ร่วมเสวนาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น ด้วยนวัตกรรมสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคมและการเชื่อมโยง บวร.

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๕ น. ที่ห้องประชุมแมกโนเลีย ชั้น ๔ อาคาร ๓ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง มอบหมายให้ พระสุธีวชิรปฎิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เลขานุการคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง ได้ร่วมเสวนา “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคมและการเชื่อมโยง บวร” โดยมีผู้แทนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง ตลอดจน องค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการเสวนา

ทั้งนี้การจัดครั้งนี้ ด้วยความตระหนักว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้พัฒนาหรือริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้มแข็งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งหวังการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป ข้อมูล : ทีมข่าวWBTV ”

ทั้งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ คำฝอย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

โดยมี พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศของมหาเถรสมาคม พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระเถรานุเถระ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี

Leave a Reply