คณะสงฆ์อยุธยาปรับตัว…ครั้งแรกประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

    วันนี้ (6 เม.ย.63) คณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   มีการจัดประชุมพระสังฆาธิการของจังหวัด ระดับเจ้าคณะอำเภอ -รองเจ้าคณะอำเภอและและพระเลขานุการ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน

     การประชุมประจำเดือนด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะสงฆ์จังหวัดอยุธยาที่ปรับตัวและรูปแบบนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประชุม เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19

    โดยวัที่ประชุมวันนี้ได้มีวาระพิเศษเรื่องการเตรียมความพร้อมของวัดสำหรับรองรับมาตรการแก้ไขการแพร่ระบาดของ covid-19 พร้อมกับให้พระสังฆาธิการกำชับพระภิกษุ -สามเณร สนองนโยบายของรัฐ มหาเถรสมาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

    และที่ประชุมได้เน้นย้ำการดูแลประชาชนรอบวัด โดยเฉพาะให้วัดที่มีกำลังทรัพย์สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชตั้งโรงทานพระดำริ เพื่อตอบสนองให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ตามยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอยางแท้จริง  โดยใช้เวลาในการประชุมวันนี้ 2  ชั่วโมง

********************

 

Leave a Reply