วัดทั่วไทยน้อมรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ตั้งโรงทานบรรเทาทุกขภัยโควิด-19

วัดทั่วไทยน้อมรับพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ตั้งโรงทานบรรเทาทุกขภัยโควิด-19 ขณะที่ “ม.สงฆ์ มจร” วางมาตรการป้องกันเข้ม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยศรัทธาสาธุชน เปิดโรงทาน มอบทาน มอบธรรม มอบน้ำใจ สู้ภัย COVID-19 ณ สภาธรรมกายสากล และหอฉันคุณยายอาจารย์ฯ ตามแนวพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โดยเปิดให้ประชาชน ได้เข้ามารับอาหารซึ่งผลิตจากโรงครัวของที่วัดได้ทุกวัน ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารได้ที่ โทร.02-8311000 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org

ขณะเดียวกันที่วัดธาตุพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น คณะพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น นำคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับคณะสงฆ์วัดธาตุพระอารามหลวง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามพระดำริของสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริญายก โดยมีการแจกจ่ายมีข้าวสาร, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล์ รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่ส่วนใหญ่เป็นคนว่างงาน และผู้ที่ถูกปรับลดเงินเดือน รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ มาขอรับการช่วยเหลือตามขั้นตอนที่ทางวัดกำหนด

พระโสภณพัฒนบัณฑิต กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์วัดธาตุพระอารามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ขอนแก่น น้อมรับพระบัญชาและพระดำริในองค์สมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงประทานความห่วงใย แด่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คณะสงฆ์ขอนแก่นจึงมีมติ เลือกวัดธาตุพระอารามหลวง ในการจัดตั้งเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ในครั้งนี้

การดำเนินการนั้นจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด เพื่อความปลอดภัย โดยที่ทางวัดได้กำหนดให้วันอาทิตย์แรกของเดือนเป็นวันที่ส่งมอบการให้ความช่วนเหลือ เพื่อลดการแออัด โดยที่ญาติโยมที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ได้รับความเดือดร้อน สามารถที่จะประสานงานได้กับทางวัด หรือในจุดที่ภาครัฐกำหนด เพื่อที่จะส่งมอบการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง อีกด้วย

ทางด้านพระเทพปรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานศูนย์คุวบคุมและป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและแพร่ขยายเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้มีมาตรการป้องกันและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข และมหาเถรสมาคม ดังต่อไปนี้

1. มาตรการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรของทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานจากบ้าน (work from home) และจัดวาระการสลับวันเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสำนักงาน ลดความแอร์อัดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งการประชุมสัมมนาโดยระบบออนไลน์ โดยได้สื่อสารให้ทุกส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งกำชับให้บุคลากรของ มจร ต้องดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างเข่มงวด

2. มาตรการด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้จัดการเรียน การสอนและการสอบวัดผลประเมินผลแบบออนไลน์ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นของการจัดการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการในการช่วยเหลือนิสิตในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มอบทุนการศึกษาและมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อลดภาระของนิสิตในการดำรงชีวิต ส่วนนการรับสมัครเข้าศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเน้นระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน สำหรับคณาจารย์ให้เตรียมการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ รองรับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่อาจยังคงอยู่ต่อไปอีกนาน

3. มาตรการดูแลบุคลากรและนิสิตที่พักอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ราว 400 รูป /คน ส่วนมากเป็นนิสิตจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ มหาวิทยาลัยออกมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มข้น โดยไม่อนุญาตให้นิสิตออกนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดการด้านสุขอนามัย จัดเครื่องมือทางการแพทย์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย จตรวจไข้และวัดอุณภูมิร่างกาย พ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่และให้นิสิตเว้นระยะห่างกัน การฉันภัตตาหารกใช้ภาชนะส่วนตน แยกกันนั่งฉัน นอกจากนี้ยังวางมาตรการป้องกันการเข้า-ออกทั้งบุคลากรและบุคลภายนอกอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ทางเข้า-ออก ขึ้นและลงอาคารหอพักนิสิต

4. มาตรการด้านการสื่อสารต่อสาธารณชน ในฐานะที่ มจร เป็นสถาบันอุดมศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงได้ดำเนินการสื่อสารแนวคิด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปปรับใช้การดำรงชีวิต ในทุกระบบการสื่อสาร โดยมีศูนย์คุวบคุมและป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของมหาวิทยาลัย เป็นแกนกลาง และนำสื่อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่ทางสื่อสารมวลชนทุกแขนงตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน

5. มาตรการการบริหารจัดการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ศปค.19 มจร โดยมีพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธาน ได้กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด อย่างเข้มงวด ได้ดำเนินการจัดทำบิ๊กคลีนนิ่งและพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ทั้งหมด พร้อมกำหนดให้มีการคัดกรองบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่จะเข้าไปภายในบริเวณมหาวิทยาลัยต้องผ่านการวัดอุณภูมิร่างกายทุกคน และหากเป็นบุคคลภายนอกต้องมีการซักประวัติการเดินทางและบันทึกประวัติอย่างละเอียด หากมีอุณภมิร่างกายสูงผิดปกติจะไม่อนุญาตให้เข้าภายใน นโยบายและมาตรการนี้ให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั่วประเทศนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

นี่คือมาตรการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต 19

Leave a Reply