พระพรหมบัณฑิตมส.ร่วมงานการประชุมผู้นำศาสนาสากล ณ กรุงวาติกัน

พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุมผู้นำศาสนาสากล โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสะมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก เป็นประธาน  ซึ่งพระพรหมบัณฑิตเป็นผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช ฯ เข้าร่วมประชุมผู้นำศาสนาสากล และกล่าวปราศรัยในนามของพระพุทธศาสนา ในหัวข้อเรื่อง ‘ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)’ที่นครรัฐวาติกัน

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก เป็นประธาน ณ พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) ณ นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี

ในโอกาสที่พระพรหมบัณฑิตเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข้าร่วมประชุมผู้นำศาสนาสากล และกล่าวปราศรัยในนามของพระพุทธศาสนา ในหัวข้อเรื่อง “ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)” ณ ห้องประชุมซินนอดใหม่ นครรัฐวาติกัน โดยมีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ และคณะของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖ ในภาคเช้าเป็นพิธีเปิดการประชุมโดยคาร์ดินัลปิเอโตร ปาโรลิน เลขาธิการแห่งรัฐ (เทียบเท่านายกรัฐมนตรี) ของนครรัฐวาติกัน และมีการบรรยายนำโดยนายไมเคิล มอลเลอร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสหประชาชาติในเมืองเจนีวา

Cr.ภาพจากเพจ Phra Rajapariyattimuni Thiab,https://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=2158&cat=B&table=news

Leave a Reply