ทุกภาคส่วนนครสวรรค์ทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ชาวนครสวรรค์ทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมถวายปัจจัยสมทบทุนเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุน และขอความร่วมมือจากวัดต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณร ให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อใช้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเชิญไปประกอบพิธีในจังหวัดต่าง ๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดย พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิชน ร่วมพิธี ฯ โดยมียอดถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นเงิน 1,099,999 บาท

“พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ และทุกภาคส่วน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถร่วมบริจาคทำบุญสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน สาขาพระบรมมหาราชวัง หมายเลขบัญชี 061-2-06592-5 โดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2220-7403 หรือทาง Facebook Fanpage โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย E-mail. [email protected] โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-7400 ต่อ 4121, 4217, 4345 และ 4358″ ผวจ.นครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply