คณะสงฆ์ไทยสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานพุทธสถานชาวไทคำตี่รัฐคะฉิ่นเมียนมาร์

วันที่ 3 ก.ค.2562 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร., รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วัดใหม่ยายแป้น แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.,เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตนครสวรรค์ เมตตารับเป็นเจ้าภาพถวายพระพุทธรูป “หลวงพ่อศรีสวรรค์” หน้าตัก 2.50 เมตร เพื่อประดิษฐานเป็นองค์พระประธานในพุทธสถานชาวไทคำตี่ เมืองปูตาโอ รัฐคะฉิ่น ประเทศเมียนมาร์ จึงเป็นที่มาของโครงการถวายพระพุทธรูปเพื่อเสริมสร้างศรัทธาชาวพุทธชาติพันธุ์ไทคำตี่ เมืองปูตาโอ รัฐคะฉิ่น ประเทศเมียนมาร์ โดยมีอาตมาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

โดยเวลา 09.00น.ของวันที่ 4 ก.ค.2562 คณะเจ้าภาพจัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป “หลวงพ่อศรีสวรรค์” ที่พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วก่อนเข้าพรรษาจะดำเนินการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปเดินทางไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตากเพื่อส่งต่อไปยังเมียวดี และหลังออกพรรษาคณะเจ้าภาพจะเดินทางไปยังเมืองปูตาโอ เพื่อจัดพิธีถวายพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ พุทธสถานชาวไทคำตี่ เมืองปูตาโอ รัฐคะฉิ่น ประเทศเมียนมาร์

ทั้งนี้เมืองปูตาโอ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของรัฐคะฉิ่นในประเทศเมียนมาร์ และเป็นเมืองหลักของจังหวัดและอำเภอปูตาโอ สามารถเดินทางไปได้โดยรถยนต์ (เฉพาะช่วงฤดูร้อน) และเครื่องบิน เมืองนี้เป็นแหล่งของนกเฉพาะถิ่น และกล้วยไม้ที่หายาก โดยเฉพาะ “กล้วยไม้ดำ” ซึ่งพบได้ตามภูเขาทางตะวันตกและตะวันออกของเมือง ปูดาโออยู่ใกล้กับเขาคากาโบราซี ซึ่งปกคลุมด้วยหิมะ จึงมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว

ประชากรของเมืองปูตาโอมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ และในบรรดาชาติพันธุ์เหล่านั้นมีชาวไทใหญ่ที่เรียกว่า “ไทคำตี่” ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มหนึ่งในอัสสัม และทางภาคเหนือของประเทศเมียนมาร์ ในรัฐคะฉิ่น เมืองปูตาโอ แบ่งได้ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไทคำตี่หลวง (ในประเทศพม่า) และกลุ่มสิงคะลิงคำตี่ (ในประเทศอินเดีย)

ปัจจุบันในเมืองปูตาโอ ชาวไทคำตี่ได้ระดมทุนกันก่อสร้างพุทธสถานสำหรับชาวไทคำตี่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดพิธีกรรมทางศาสนาที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ โดยในพุทธสถานดังกล่าวมีการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ และสถานที่พักสำหรับชาวพุทธทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มาจากทั่วทิศานุทิศ ในพุทธสถานที่เป็นเขตพุทธาวาส ยังขาดพระพุทธรูปสำหรับประดิษฐานเป็นศูนย์กลางมิ่งมงคลรองรับการบูชาสักการะของชาวพุทธ

Cr.เพจ Boonlert Chuaythanee

Leave a Reply