ม.รังสิต ยกคณะศึกษาดูงานศูนย์ไกล่เกลี่ย “มจร”

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เพื่อศึกษาดูงานการอบรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธสันติวิธีและถอดบทเรียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ของ  มจร  โดยมี พระปราโมทย์ วาทโกวิโท  ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาโท มจร และรองประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร  คอยต้อนรับ พร้อมกับแนะนำหลักสูตรในการอบรมรวมทั้งกระบวนการอบรม

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท   เปิดเผยว่า เป้าหมายหลักในการอบรมเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข ซึ่งกระบวนการฝึกอบรม มีกระบวนการฝึกอบรม จำนวน ๕  วัน ประกอบด้วย   วันที่ ๑ ของการฝึกอบรม มุ่งสติสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย  มุ่งเน้นภาพรวมของนโยบายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยพุทธสันติวิธี

วันที่ ๒ ของการฝึกอบรมมุ่งสติสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย  มุ่งเน้นวิเคราะห์ความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ ป้องกันความรุนแรง การสื่อสารอย่างสันติ ภาษากายเพื่อการสื่อสารไกล่เกลี่ย  และเทคนิคการฝ่าทางตัน รวมถึงกระบวนการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของคู่กรณี

วันที่ ๓ ของการฝึกอบรมมุ่งสติสำหรับผู้ไกล่เกลี่ยมุ่งเน้นจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามบริบทสากล ขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ย ฝึกภาคปฏิบัติการไกล่เกลี่ยในประเด็นความขัดแย้งในชุมชน องค์กร สังคม และจิตวิทยาการเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงไกล่เกลี่ยอย่างมืออาชีพแบบความร่วมมือ

วันที่ ๔ ของการฝึกอบรมมุ่งสติสำหรับผู้ไกล่เกลี่ยมุ่งเน้นเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ไกล่เกลี่ยทางอาญาตาม พรบ ๒๕๖๒  ไกล่เกลี่ยได้ไกล่เกลี่ยไม่ได้  และฝึกการเขียนบันทึกข้อตกลง รวมถึง แนวทางการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  และ

วันที่ ๕ ของการฝึกอบรมมุ่งสติสำหรับผู้ไกล่เกลี่ยมุ่งเน้นสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ศ.๒๕๖๒  และฝึกภาคปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามรูปแบบกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีการประเมินผลรายบุคคล พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม รับวุฒิบัตร ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายต่อไป

Leave a Reply