“อธิการบดี มจร” เยี่ยมชมโครงการ WAT Next วัดใหม่(ยายแป้น) ย้ำบารมีเต็มทำสิ่งใดมวลชนพร้อมใจเกื้อหนุน

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาสติริมน้ำ วัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เดินทางไปเยี่ยมคณะสงฆ์วัดใหม่ พร้อมให้กำลังใจถามถึงอาการอาพาธของพระครูปลัดรัตนวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ และบรรยายธรรมในหัวข้อ “เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี” โดยมีพระสงฆ์ และทายกทายิกา พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรสันติศึกษา มจร และพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 รูป/คน

พระธรรมวัชรบัณฑิต ได้กล่าวว่า บารมีหมายถึงความเต็ม ความดีอันยิ่งใหญ่ หรือคุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่ 10 ประการ ที่จะเป็นสะพานให้มนุษย์ได้เดินไปสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา การที่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมีบารมีจนเต็มเปี่ยมแล้ว การมุ่งมาดปรารถนาจะคิด และทำสิ่งใด ผู้คนมากมายก็จักพากันสนับสนุน ส่งเสริม และเกื้อหนุนให้สิ่งที่คิดประสบความสำเร็จดังใจประสงค์อย่างง่ายดายด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมที่สะสมบ่มเพาะมาอย่างต่อเนื่อง

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. (พระมหาหรรษา ธัมมหาโส) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติ ศึกษา มจร กล่าวว่า งานบุญสังฆทานสตินี้ จัดขึ้นสนับสนุนโครงการ WAT Next ที่มุ่งส่งเสริม และยกระดับวัดให้มีสมรรถนะสามารถเอื้ออำนวยให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงปัญญาบริสุทธิ์ (Wisdom) การตื่นรู้ (Awareness) และมุ่งสู่แสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต (Truth)

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์กล่าวด้วยว่า เพื่อกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนให้เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของวัด จึงได้จัดกิจกรรมวันอาทิตย์แรกของเดือน เพื่อให้มาสวดมนต์ ฟังบรรยายธรรม และเจริญจิตภาวนาร่วมกัน โดยการดึงพลัง “บวร” คือ บ้าน วัด ราชการ เข้ามาช่วยกันยกระดับการให้วัดสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน เวลา 09:30 น. ถึง 10:45 น. พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปัญโญ)  เจ้าคณะภาค 1 และเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ได้รับนิมนต์มาบรรยายธรรม เรื่อง “ชีวิต: พรหมลิขิต หรือจิตบันดาล”

Leave a Reply