สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบโล่หนุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ thebuddh.com

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์กรพระธรรมทูตทั่วโลก และภาคีเครือข่าย

ในการนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณร่วมส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและงานศาสนวิเทศแก่บุคคลและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ในจำนวนนั้นมี พระศรีวชิราภรณ์ ในนามสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาฯ WBTV  นายอุทัย มณี ในนามผู้ก่อตั้งเว็บไซต์  thebuddh.com พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระครูใบฎีกาแสงเฮือง นรินฺโท,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้แทนโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร เข้ารับโล่เกียรติคุณ ในฐานะภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมอยู่ด้วย

 

ขอบคุณเพจภาพธรรมงาน การพระศาสนา

Leave a Reply