ที่แรกในประเทศไทย! ที่ปรึกษาปลัด มท. ปลื้ม! หนุน “เขื่องในโมเดล” เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้วยพลัง “บวร”

วันที่ 22 ม.ค. 65     ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามและเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Development Zones for Sustainable Development Goals (SEDZ for SDGs) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

  โดยในวันที่สาม (21 มกราคม 2565) หรือวันสุดท้าย เวลา 09.30 น. ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และนายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

นอกจากนั้น ยังได้รับความเมตตาจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนักพัฒนาที่ได้ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ และขยายผลไปทั่วประเทศตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ ตลอดจนคณะสงฆ์และผู้นำทางศาสนาที่เป็นภาคีเครือข่ายสำคัญจากตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม รวมไปถึง นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ระดับจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ภาคีเครือข่าย 7 ภาคีการพัฒนาและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนตัวแทนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ร่วมการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย

นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเปิดการประชุมว่า “จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ Sufficiency Economy Development Zone : SEDZ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับการจัดการอบรมสัมมนาในวันนี้เป็นการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 คือการกำหนดพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ปฏิบัติการและการเตรียมความพร้อมในการกำหนดรูปแบบและการออกแบบการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Development Zone : SEDZ ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทิศทางการขับเคลื่อน จึงได้เชิญคณะกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง Sufficiency Economy Development Zone : SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เป็นหัวใจหลักในการขับพิจารณาพื้นที่ และการดำเนินการในระยะต่อไปและผู้นำการขับเคลื่อนระดับอำเภอ ประกอบด้วยปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจ พัฒนาการอำเภอและผู้แทนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการที่จะไปต่อยอดแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป”

ในส่วนของรองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะและชื่นชมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของจังหวัดอุบลราชธานี จนได้รับการขนามว่า “มหานครแห่ง โคก หนอง นา” โดยจะต่อยอดความสำเร็จไปสู่โครงการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เชื่อมโยงกับวาระแห่งชาติเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG ทั้งในด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว ตามแต่ละบริบทของพื้นที่ โดยมีภาครัฐช่วยลงทุน ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ลงแรง และภาควิชาการ มีหน้าที่ลงความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มากที่สุดในประเทศไทย มากกว่า 4 พันแปลง จึงต้องประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด และน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ยุคของในหลวงรัชกาลที่ 10

จากนั้นในช่วงบ่าย เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้ยกตัวอย่างพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนรายงานสถานการณ์และความคืบหน้าในการเสนอของบประมาณจากทางรัฐบาล ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะจุดนำร่องในเขตพื้นที่อำเภอเขื่องใน หรือ “เขื่องในโมเดล” ได้ซักถามในช่วงท้ายของการประชุมฯ ตลอดจนถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ด้วย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ท้ายที่สุด พระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอบคุณที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย ทั้งสองท่านที่ได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมขวนขวายและขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอดตามหลัก “บวร” ตั้งแต่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กระทั่ง ได้รับความไว้วางใจจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในระดับประเทศ

 

Leave a Reply