ได้เวลาปฎิรูป..สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ 21 ม.ค. 65  เพจ พรรคแผ่นดินธรรม โดย นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรค ได้เสนอ นโยบายพรรคแผ่นดินธรรม สำหรับเป็นทางเลือกให้กับชาวพุทธซึ่งรายละเอียดดังนี้

ปฏิรูปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1. มีสถานะเป็นองค์กรอิสระ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. มีคณะกรรมการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหนึ่งชุด
3. มีผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรเป็นตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. ตำแหน่งตั้งแต่รองเลขาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงมาถือว่าเป็น พนักงานตามกฏหมายองค์กรอิสระทั่วไป
5. ไวยาวัจกร และมัคนายก ที่เจ้าอาวาสแต่ละวัดแต่งตั้งขึ้นมา มีสถานะเป็นเจ้าพนักงาน ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คณะกรรมการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีจำนวน 9 รูป/คน โดยมีที่มาดังนี้

1. มหาเถรสมาคมเลือกมาจำนวนทั้งสิ้น 1 รูป/คน
2. สังฆสภาเลือกมาจำนวนทั้งสิ้น 3 รูป/คน
3. เจ้าคณะจังหวัดเลือกมาจำนวนทั้งสิ้น 3 รูป/คน
4. องค์กรชาวพุทธที่ได้รับการรับรองจากสังฆสภา เลือกมาจำนวนทั้งสิ้น 2 รูป/คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1. นับถือพระพุทธศาสนา
2. มีอายุไม่น้อยกว่า 45 ปีขึ้นไปโดยไม่กำหนดอายุสูงสุด
3. หากเป็นพระต้องมีพรรษา 10 ขึ้นไป
4. มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่า ปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม 9 ประโยคขึ้นไป
เลขาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. นับถือพระพุทธศาสนา
2. มีอายุไม่น้อยกว่า 45 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3. เป็นคนไทยโดยกำเนิด
4. มีวุฒิการศึกษา ไม่น้อยกว่าปริญญาตรีหรือเปรียญธรรม 9 ประโยค
5. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

Leave a Reply