ประวัติศาสต์หน้าหนึ่ง “มจร”

 

“ประวัติศาสตร์ มจร”

ประวัติศาสตร์จารึกไว้ใน มจร
กอบเกื้อก่อพัฒนาสาธารณสุข
นิรโศก นิรโรค นิรทุกข์
ประสพสุขสวัสดีนิรันดร์กาล

ศ.พระธรรมวัชรบัณฑิต
หิตานุหิต มจร ผู้บริหาร
“นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์”บดินทร์กานต์
ร่วมสืบสาน MOU เชิดชูไทย

อำนวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์พร
ชนม์บวรสุขภาพนิรัติศัย
มจร -รพ.สงฆ์ มั่นคงเกรียงไกร
พัฒนาชาติไทยสุขสันต์นิรันดรฯ

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร

Leave a Reply