สำนักพุทธฯฟื้นโครงการนำผู้บริหาร-ขรก.’เข้าวัด วันพระ’

วันที่ 24 ก.ค.2562 วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา,นายสิปป์บวร แก้วงาม, นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ ตามโครงการ“เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ”

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมพุทธธรรม กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ ด้วยการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดในวันธรรมสวนะ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล

นายณรงค์ กล่าวว่า ทางพศ.ได้จัดโครงการดังกล่าวที่วัดญาณเวศกวัน วัดไร่ขิง และวัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน จ.นครปฐม โดยที่วัดสุวรรณาราม เป็นวัดที่ 4 แล้ว ซึ่งทางพศ.จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในวัดนำร่องอีก2วัด จนสิ้นสุดปีงบประมาณนี้ และยืนยันว่าจะมีการดำเนินการโครงการนี้ต่อไปแน่นอน เพราะหลังจากที่เริ่มโครงการมา ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ที่สำคัญยังเป็นการช่วยเผยแพร่ข้อมูลวัดด้วย เพราะในการจัดโครงการนี้แต่ละครั้ง พศ.จะคัดเลือกวัดที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่นที่วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน เมื่อพศ.จัดโครงการดังกล่าวไปที่วัดนี้ ทำให้มีพุทธศาสนิกชนโทรมาสอบถามถึงที่ตั้งของวัดนี้ด้วย เพราะไม่ทราบมาก่อนว่ามีวัดป่าอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ส่วนแนวทางในการต่อยอดโครงการนี้นั้น เบื้องต้นจะเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการพศ. เข้าวัดปฏิบัติธรรม ในช่วงวันหยุด โดยพศ.ต้องเป็นผู้นำในเรื่องนี้ เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ ทำงานด้านพระพุทธศาสนาโดยตรง จึงต้องเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

ขณะเดียวกันนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบให้นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พลเรือตรีโยธิน อินเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ นางสาวเพ็ญจันทร์ อ่อนภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาววิไลวรรณ ประโยชน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชูชาติ บุพจันโท ผู้จัดการงานบุคลากรสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครูปิยะฉัตร วีชะรังสรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฤชากร และหน่วยงานองค์กรเครือข่าย 13 แห่ง

พร้อมบุคลากรหน่วยงาน องค์กรเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา โดยมีพระครูอาคมปัญญารักษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ที่ศาลาการเปรียญวัดรวกบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะโดยตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้รับฟังและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและปรับใช้ ซึ่งกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกวันพระ

Leave a Reply