“พช.นครพนม” ขับเคลื่อนกิจกรรมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ้าไทยใส่ให้สนุก

“พช.นครพนม” ขับเคลื่อนกิจกรรมการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า ผลิตผ้า เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และติดตามความก้าวหน้าการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า/ผลิตผ้า ณ กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง และกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นายสุรพล แก้วอินธิ เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ด้วยพระทัยอันแน่วแน่ ทรงดำเนินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย และกรมการพัฒนาชุมชนมีการผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย จนเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบในมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น และเป็นที่โชคดีอย่างยิ่ง ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทาน แบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”แก่พสกนิกรชาวไทย ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงการมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้เป็นลายต้นแบบในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิปัญญาของทุกภูมิภาค ดึงอัตลักษณ์ศิลปะชุมชน ปลุกกระแสกลุ่มทอผ้าให้คึกคัก สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรให้มีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง

ในการนี้ได้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานฯ ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง ซึ่งกลุ่มมีสมาชิก 25 คน ได้นำลายผ้าพระราชทานฯ ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า โดยการใช้เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากไม้มงคล และย้อมโคลนเพื่อเพิ่มความนุ่มให้เนื้อผ้า ใช้เทคนิคการทอมัดหมี่ แบบ 2 ตะกอ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยและทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้กลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน จำนวน 29,600 บาท และมียอดสั่งซื้อ จำนวน 12,000 บาท ทั้งนี้ได้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานฯ ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก ซึ่งมีสมาชิกรวม 54 ราย ได้นำลายผ้าพระราชทาน ไปเป็นต้นแบบในการทอผ้า เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติโดยใช้สมุนไพรและไม้มงคล มีการประยุกต์ลายพระราชทานร่วมกับลายโบราณดั้งเดิมของพื้นถิ่น และลายมุกซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม โดยใช้เทคนิคการทอมัดหมี่ 2 ตะกอ ผ้าขิด และผ้ายกดอก ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน จำนวน 28,000 บาท และมียอดสั่งซื้อ จำนวน 15,000 บาท ทำให้มีการพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองนางด่อน และกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ พร้อมทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครพนม รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกร ทรงใส่พระทัยต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ในการนำลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พัฒนา ต่อยอด ผลิตภัณฑ์ แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น อันเป็นการสร้างสรรค์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน เสมือนได้ต่อลมหายใจให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน สามารถสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

Leave a Reply