ปลัดเก่งปลื้ม!! สำนักงานปลัด มท.  คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ

วันนี้ที่ 7 ก.ย. 2566 เวลา 14.20 น.  ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับรางวัลเลิศรัฐ รวม 2 รางวัล ได้แก่  1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) และ 2) รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ (ระดับดี) ผลงาน : การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย กับหน่วยงานภาครัฐด้านร้องเรียนร้องทุกข์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 แม้ว่ารางวัลเลิศรัฐอาจจะไม่ใช่รางวัลยิ่งใหญ่อย่างรางวัลโนเบล แต่หลายท่านก็มีความรู้สึกว่านี่คือรางวัลโนเบลสำหรับ การวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติราชการมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานหรืออย่างน้อยก็ในรอบปีที่ผ่านมา ในช่วงก่อนหน้านี้มีผู้สนใจสมัครพิจารณาเข้ารับรางวัลจำนวนไม่มาก แต่นับวันจะยิ่งมีหน่วยงานสมัครเข้าพิจารณาผลงานมากยิ่งขึ้น มีหลายหน่วยงานทำผลงานดีเด่นต่อเนื่องอย่างยาวนาน จนกระทั่งเกิดผลงานที่สามารถเป็นต้นแบบและสามารถนำไปต่อยอดได้ โดยรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ล้วนมีผลงานที่ดีน่าพอใจ ขอให้ทุกหน่วยงานรักษาระดับการทำงานเอาไว้เช่นนี้ต่อไป และจะต้องมีผลงานหรือโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพในปีต่อ ๆ ไป เพื่อจะทำให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานภายใต้ วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่” โดยทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมโยง บูรณาการ นำทิศทาง เป้าหมาย จากยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล การขับเคลื่อนวาระสำคัญเร่งด่วนของประเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดสรรทรัพยากรของกระทรวงมหาดไทย ไปยังส่วนราชการระดับกรม และจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ (Area Based) ตลอดจนกำกับติดตามการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป้าหมายหลักในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยใช้แนวคิด “Change for Good” เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น ขับเคลื่อนงานและมุ่งสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคมไทย

“ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แก่ การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) บทบาทของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระบวนการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) และการมีส่วนร่วมของผู้ว่าราชการจังหวัด การขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงนโยบายในการจัดทำและประสานแผน (One Plan) และการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน “ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า  รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีผลงานดีเด่น ยอดเยี่ยม และมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยในปีนี้มีหน่วยงานเข้ารับการพิจารณาผลงานทั้งหมด 1,946 หน่วยงาน และได้รับรางวัล จำนวน 238 รางวัล ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับมา 2 รางวัล ตามรายละเอียดข้างต้นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เป็นการประเมินที่มีเกณฑ์มาตรฐานสูง เป็นเรื่องยากที่หน่วยงานที่รับการประเมินจะผ่านได้ เนื่องด้วยคณะผู้ตรวจประเมินคำนึงถึงการพัฒนาองค์กรในทุกด้าน เพื่อจะส่งผลประโยชน์ไปสู่ผู้รับบริการคือพี่น้องประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาองค์กรภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาล 4.0 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับการดำเนินงาน รวมทั้งมีบทบาทที่ชัดเจนในการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้งเชิง Function Based และ Area Based สอดคล้องกับหลักการเป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่เปิดกว้าง มีเครื่องมือที่ทันสมัย และที่สำคัญ คือ การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

“นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รวมทั้งสิ้น 46 รางวัล อาทิเช่น กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง เป็นต้น” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวย้ำในช่วงท้ายว่า การได้รับ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงผลของการบูรณาการการทำงานและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารตลอดจนบุคลากรทุกคนได้มุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การพัฒนาและเร่งยกระดับการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการ 4.0 ในอนาคต และพัฒนาด้วยแนวคิด Collaboration เปิดกว้าง เชื่อมโยง และสานพลังทุกภาคส่วน Innovation สร้างนวัตกรรมให้องค์กรมีสมรรถนะสูงและทันสมัย Digitalization ปรับสู่ความเป็นดิจิทัล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อทำให้พี่น้องประชาชน และประเทศชาติมีความสุขอย่างยั่งยืน

Leave a Reply