ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดทำพระไตรปิฏกฉบับภาษาอังกฤษ” เฉลิมพระเกียรติ ฯ

     วันนี้ ( 2 ม.ค.63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) จำนวน 2 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

2. คณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) 

สาระสำคัญของเรื่อง

1. รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา) มหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก โดยรัฐบาลจะเน้นการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมในเวทีโลก ซึ่งได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว (มติคณะรัฐมนตรี 11 มิถุนายน 2562)

2. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานการหารือร่วมกันระหว่าง วธ. (กรมการศาสนา) พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม และศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน โดยศาสตราจารย์มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 คณะ ดังนี้

                   2.1 คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประกอบด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานกรรมการ กรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 19 รูป เป็นกรรมการ และพระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการและเลขานุการ

                  2.2 ณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 1 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ 2 ปลัดกระทรวง จำนวน 20 กระทรวง นายกราชบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและอธิบดีกรมการศาสนา เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และมีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วมอีกจำนวน 4 ราย

               โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ดังกล่าว มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินงานจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อให้การจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้เห็นชอบรายนามคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) และให้ วธ. (กรมการศาสนา) นำเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ ต่อไป

******************

Leave a Reply