กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับวัดไตรมิตร วางแผนพัฒนาพื้นที่สาขาวัดปากช่อง ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา”

       วันที่ 13 ก.ค. 64  วานนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม (เขาแม่ชี) วัดไตรมิตรวิทยาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และนายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลจุดดำเนินการขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน วัดไตรมิตรวิทยาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่จำนวน 75ไร่ โดยมี พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม,ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการศาสนา สภาผุ้แทน ฯ นำสำรวจพื้นที่และอำนวยความสะดวก และมีนายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนายพรประดิษฐ์ นันขุนทด กำนันตำบลขนงพระ ร่วมสำรวจพื้นที่

           คณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่า การลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดดำเนินการขยายผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้เข้าพบ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งครั้งนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้ปรารภว่า วัดไตรมิตร มีที่ดินอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม วัดไตรมิตร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 75 ไร่ ยินดีให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้ออกแบบ จัดสรร ทำเป็น “โคก หนอง นา” โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงพระภิกษุ-สามเณรที่จำพรรษาอยู่ รวมถึงการสงเคราะห์ญาติโยม และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินหรือไม่มีที่ปลูกผัก ให้สามารถใช้ที่ดินของวัดเพื่อปลูกพืชผักเพื่อทำมาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

 

        ทั้งนี้ จึงได้มอบหมายให้คณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ลงพื้นที่ประสานการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลกับ เจ้าคุณโฮ้ หรือ พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล ในการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา ” ของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

Leave a Reply