ศูนย์อาเซียน มจร. “ก้าวหน้า” ตั้งภาคีนิสิตอาเซียน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 วานนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาและสถาบันภาษา นำผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการคิด เคลื่อน โลก จำนวน 60 รูป/คน ร่วมถอดบทเรียนการพัฒนาที่ยั่งยืนในประชาคมอาเซียนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ นิสิตได้ร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการร่วมมือและระดมความคิดเห็น เช่น การสนับสนุนเยาวชน กลุ่มเปราะบาง เข้าใจความหลากหลายและมีความรับผิดชอบซึ่งแนวทางที่นิสิตนำเสนอจะถูกพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการการดำเนินการร่วมกันของนิสิตและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

จากนั้น นิสิตได้รับฟังการบรรยายถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในระดับนโยบายและการทำงานเชิงพื้นที่ระดับท้องถิ่น โดยการบูรณาการเครือข่าย งบประมาณ และการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic And Social Commission For Asia And The Pacific) ที่ขับเคลื่อนงานในระดับมหภาคของเอเชียตะวันออก

2nd Faith and Sustanabitlity จัดขึ้นตามผลการประชุมหารือร่วมกันจากโครงการ 1st Coporate SustanabIlity Meeting ระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษาและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้บริหารโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมการประชุมในครั้งนั้น

ทั้งนี้ การอบรมได้นำเสนอแนวทางการประยุกต์และปรับใช้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นแก่นิสิตเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในพิ้นที่ประเทศของตน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สำนักงานสหประชาชาติ ประเทศไทย

Leave a Reply