กมธ.ศาสนาฯสภาฯถกการสวดพระอภิธรรมศพเป็นภาษาบาลีชาวบ้านไม่เข้าใจแนะเพิ่มเทศน์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่รัฐสภา นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นางสุนันทา ลีเลศพันธ์ ได้มีหนังสือขอคณะกรรมาธิการให้พิจารณาการสวดพระอภิธรรมศพของพระสงฆ์ปัจจุบันซึ่งมีการสวดเป็นภาษาบาลี ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเข้าถึงบทสวดอภิธรรมด้วยความเข้าใจและการดำเนินชีวิตประจำวันอันเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชาวพุทธ

นายเพชรวรรต กล่าวว่าจากที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นว่า การสวดพระอภิธรรมศพซึ่งเป็นภาษาบาลีนั้น มีการสวดกันมาเป็นเวลานาน เรื่องนี้ควรนำเรื่องกราบปรึกษามหาเถรสมาคม เพราะเป็นจารีตประเพณี ที่ดำเนินมากว่า 2,500 ปี หากจะพิจารณาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น แต่ละวัดอาจจะมีหนังสือให้ประชาชนอ่านคำแปล หรือบรรจุไปในหลักสูตรให้นักเรียนนักศึกษา เข้าใจ เมื่อเข้าวัดฟังธรรมก็จะสามารถเข้าใจได้ทันที

ด้านนายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการฯพระพุทธศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าภาษาบาลีเป็นภาษาโบราณ เป็นภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียน ในแต่ละประเทศได้นำมาพัฒนาภาษาเขียนของตัวเอง ในหลายนิกาย เช่นวัชระยาน มหายาน ต่างให้ความสำคัญของภาษาบาลี ในหลายโอกาสพระภิกษุหรือพุทธบริษัท ที่ได้เรียนภาษาบาลี สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธด้วยภาษาบาลี อีกครั้งยังสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพิธีกรรมสำหรับคำแปลควรให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้มีการเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งควรเพิ่มการเทศนาการสอนแบบใหม่ที่เป็นคำเทศน์ที่สื่อสารกับประชาชนได้เข้าใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนเข้าใจความหมายดีขึ้นโดยจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอต่อมหาเถรสมาคมต่อไป

Leave a Reply