“นิด้า” นิมนต์ “เจ้าคุณประสาร” รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประปี’65

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ส่งหนังสือนิมนต์ พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะศิษย์เก่า รับโล่นักศึกษาดีเด่นประจำปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน นับเป็นนักศึกษาเก่าที่สมควรยึดถือเป็นแบบอย่าง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของสถาบันประจำปี 2565

สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านเข้ารับโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Leave a Reply