ดอกเตอร์สันติศึกษา ผุดโรงเรียนอนุบาลอินเตอร์ สติสร้างสมาร์ทแห่งแรกของไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม “สมาร์ทสร้างได้ด้วยสติ” และพบปะคณะครูพร้อมด้วยผู้ปกครอง ณ โรงเรียน SmartKids อ.เมือง จ.พบุรี โดยมี ดร.จิตรา แสงวัฒนาฤกษ์ เป็นเจ้าของโรงเรียน

หัวใจสำคัญของโรงเรียนอนุบาลอินเตอร์แห่งนี้ คือ การใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน หรือ Mindfulness Based Learning: MBL มาเป็นฐานในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม วาดภาพ ร้องเพลง ปลูกต้นไม้ และกระบวนการคิด อันเป็นออกแบบให้สติเป็นราก สมาร์ทหรือความฉลาดทางปัญญาเป็นดอกผล โดยมีปรัชญาว่า “สมาร์ทคิด คิดสมาร์ท” เพราะสติเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสมองให้ผู้เรียนเกิดความสมาร์ทจาก EQ สู่ IQ

“ดร.จิตราใช้เวลา 5 ปี ในการศึกษาจนจบปริญญาโทและเอก หลักสูตรสาขาสันติศึกษา มจร ขณะเรียนไฝ่ในการฝึกสติเพื่อให้จิตเกิดพลังสมาธิและปัญญา จนค้นพบความจริงด้วยตนเองว่า “สติเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาปัญญา” จึงตัดสินใจนำหลักการดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อของโรงเรียนอนุบาลอินเตอร์ว่า “Smartkids” และขณะนี้ ได้มีผู้ปกครองจำนวนมากได้นำลูกหลานมาเรียนด้วยความเชื่อมั่นตามคำขวัญที่ว่า “Smartkids KidsSmart อยากให้ลูกคิดสมาร์ท ต้องมาเรียนสมาร์ทคิด” พระมหาหรรษา กล่าว

Leave a Reply