“๘๐ ปี กรมการศาสนา”

      วันที่ 20 สิงหาคม 2564  วันนี้กรมการศาสนามีอายุครบ 80 ปี กรมการศาสนาเป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจด้านศาสนา โดยข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนา ตลอดจนองค์การทางศาสนา  และเครือข่ายต่าง ๆ ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาของประเทศไทยทั้ง 5 ศาสนาที่รัฐบาลไทยรับรอง ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นสังคมคุณธรรม ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความสงบสุข มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

พ.ศ. 2432  การตั้งกรมธรรมการ

       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้รวมหลายกรมที่เกี่ยวกับงานการพระศาสนาและงานการจัดการศึกษามาอยู่กรมเดียวกันให้เรียกชื่อว่า กรมธรรมการ

พ.ศ. 2484 เปลี่ยนชื่อกรมธรรมการเป็น กรมศาสนา

       ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พุทธศักราช 2484 มีผลให้เปลี่ยนชื่อ กระทรวงธรรมการ เป็นกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อจาก กรมธรรมการ  เป็น  กรมศาสนา

       และถึงเอาปีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด “กรมการศาสนา”

      ปัจจุบันกรมการศาสนามี  นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการศาสนา   

      เนื่องในโอกาสที่กรมการศาสนามีอายุครบรอบ 80 ปี พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร ได้ประพันธ์คำกลอนอำนวยพร เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่บุคลากรภายในหน่วยงานสำคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องศาสนาและคุณธรรมของประเทศไทย ดังนี้

 

“๘๐ ปี กรมการศาสนา”

จากกรมสังฆการีศรีศยาม
สู่กรมธรรมการสานเสริมส่ง
พัฒนาศึกษาศาสน์ชาติธำรง
อุตมงค์องค์กรรัฐสุวัฒนา

 ๒๐ สิงหาคม ๒๔๘๔
กีรติอุดมกรมการศาสนา
ครบรอบ ๘๐ ปีปทิตตา
อสีตยานุสรณ์บวรคุณ

ทีปนีส่องแสงศิลป์ปวินท์ธรรม
รุ่งเรืองนามกิตโยดมกรมศรีสุนทร์
ยศจำรัสศักดิ์จำเริญเกียรติจำรูญ
พรอดุลย์พิรุฬห์งามธรรมการ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
อสีติสังวัจฉราค่าสุขศานติ์
กรมการศาสนา วัฒนานันท์
ศุภฐานนิรัติศัยไทยวิวัฒนา

Leave a Reply