“แพรรี่” ร่วมถก “นานาสาระสิทธิมนุษยชน” เสนอสิทธิและการคุ้มครองพระสงฆ์ในสังคมไทยกับมุมมองที่เปิดกว้าง

สัมมนา “นานาสาระสิทธิมนุษยชน” จบลงอย่างสวยงามกับเนื้อหาที่เข้มข้น จากวิทยากรทรงเกียรติทั้ง 9 “แพรรี่” เสนอสิทธิและการคุ้มครองพระสงฆ์ในสังคมไทยกับมุมมองที่เปิดกว้าง นิสิตปริญญาเอก สันติศึกษา “มจร” รุ่นที่ 6 จัด

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มีการจัดสัมมนา “นานาสาระสิทธิมนุษยชน” จบลงอย่างสวยงาม กับ 9 Sessions of Hot issues in Human Rights โดยเป็นการจัดอบรมครั้งสุดท้าย ณ ห้องพุทธปัญญา ชั้น 2 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) ตึก A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ ตุลาการศาลปกครองกลาง มาให้ความรู้ใน 2 หัวข้อสุดท้าย เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบบกฎหมายไทย ในภาคเช้า และ ภาคบ่ายในหัวข้อ ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

โดยที่ผ่านมาการจัดสัมมนาในครั้งนี้ที่จัดโดย ผศ. ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา ผู้รับผิดชอบรายวิชา สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน ร่วมด้วยนิสิตปริญญาเอก สันติศึกษา รุ่นที่ 6 เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อต่างๆตามความสนใจ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วสามารถเข้าร่วมและเรียนรู้แบบ Hybrid Learning ไปพร้อมกันกับนิสิต โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม และประสบความสำเร็จอย่างสูง ถึงแม้ว่าการจัดอบรมจะจบลง แต่หากท่านใดสนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเทปบันทึกย้อนหลังได้จากช่อง YouTube สันติศึกษา ป.เอก รุ่น 6 มจร ที่จะรวบรวม นานาสาระสิทธิมนุษยชน มาให้ทุกท่านได้รับฟังอีกครั้งแบบย้อนหลังเร็วๆนี้ โดยมีหัวข้อและรายละเอียดแนบดังนี้:

Episode 1: เหลียวหลังแลหน้ากับสิทธิมนุษยชน: ถอดบทเรียนผ่านงานวิจัย โดย ผศ. ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ – อาจารย์ประจำ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหิดล

Episode 2: พูดคุยภาษาสิทธิกับนักปกป้องสิทธิมนุษชน โดย ดร.ปริญญา ศิริสารการ – อดีตกรรมการสิทธิ์ประธานชมรมเฝ้าระวังธุรกิจและสิทธิมนุษยชนเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เครือข่ายจุดประกายสิทธิ์

Episode 3: สิทธิสตรีกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมองผ่านมุมอนุสัญญา CEDAW โดย คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง – ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

Episode 4: ความเสมอภาคทางเพศ LGBTQIA+: พรบ.สมรสเท่าเทียมสำคัญอย่างไร โดย คุณกิตตินันท์ ธรมธัช – นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

Episode 5: ลูกหนี้-เจ้าหนี้ สิทธิอันพึงมีพึงได้กับการเจรจาหาทางออก โดย ดร.ธปภัค บูรณสิงห์ – ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

Episode 6: ปกป้องเด็ก ปกป้องสิทธิ์กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดย สส.ณัฐวุฒิ บัวประทุม – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล

Episode 7: สิทธิและการคุ้มครองพระสงฆ์ในสังคมไทยกับมุมมองที่เปิดกว้าง โดย คุณไพรวัลย์ วรรณบุตร (แพรรี่) – Celebrity และ อดีตนักธรรมเอก เปรียญธรรม ๙

Episode 8: สิทธิและการดูแลผู้พิการทางจิต โดย คุณนุชจรี คล้ายสุวรรณ – นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

Episode 9: สิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบบกฎหมายไทย & ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดย ดร.เยี่ยม อรุโณทัยวิวัฒน์ – ตุลาการศาลปกครองกลาง

Leave a Reply