ผู้ตรวจ พช…เน้นย้ำขอนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเป็น “ต้นแบบชุมชน” ได้อย่างแท้จริง

              “.. ผู้ตรวจฯ พช. สร้างขวัญกำลังใจ ครัวเรือนต้นแบบฯ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รุ่นที่ 15 อบรมแกนนำฯ 5 วัน 4 คืน พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน..”

           วานนี้ (9 มีนาคม 2564)  เวลา 14.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตร ให้กับครัวเรือนต้นแบบฯ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 15 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รวมทั้งให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(วัดสันติสุข) หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย

             โดย นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคในพื้นที่ 73 จังหวัด โดยในวันนี้การฝึกอบรมผ่านมาครบหลักสูตรการอบรม 5 วัน 4 คืน นั้น

             “..ทุกคนได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตลอดจนการนำเอาหลัก บวร (บ้าน วัด ราชการ) ซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสำคัญและมีความหมายสำหรับสังคมเป็นสามเสาหลัก ที่ยึดโยงค้ำจุน สัมพันธ์กัน อย่างสมดุล แก่คนในสังคมไทย มาเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตและเป็นหลักของการพัฒนา หากทุกคนสามารถเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักการแล้วนั้นก็จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนาพื้นที่ของตนเอง และในชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน จึงขอนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือน HLM ที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้ หลักการ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในพื้นที่ชุมชน เป็นต้นแบบแก่ชุมชน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ก็จะสามารถนำพาชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชุมชนอย่างแท้จริง….”

              ในการนี้ นายธวัช  ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมาย นางลำพา สุขเกษม พัฒนาการอำเภอ กล่าวรายงาน โดยมี นางสุภาภรณ์ ดำงรงกุล พัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย นางกัญญา จิตงามขำ พัฒนาการอำเภอศรีสำโรง เครือข่ายผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนา ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่า 5 ระดับ การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ เป็นต้น โดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 15 มีกลุ่มเป้าหมายอำเภอกงไกรลาศ และอำเภอเมืองสุโขทัย ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 54 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 46 คน รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2564

          ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย จัดการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 จุดเรียนรู้ ได้แก่

          1) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

         2)วัดสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการทั้งหมด 18 รุ่นๆ ละ 100 คน จำนวน 5 วัน

         กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ (HLM)ระดับครัวเรือน จำนวน 1,147 ครัวเรือน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 636 คน รวม 1,783 คน

        การพัฒนาอบรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโดยผ่าน โคก หนอง นาโมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชนถือว่าเป็นผลงานสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จะนำชุมชนหมู่บ้านไปสู่ “ความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน” ทางด้านอาหารและสร้างรายได้ของประชาชน ในสถานการณ์ที่ประเทศกำลังประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

Leave a Reply