มส.ตั้งรองเจ้าคณะภาคหนเหนือ-คณะธรรมยุต “อธิการบดี มจร,มมร. – เจ้าคุณเทียบ” ติดโผ!!

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม และทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม

        ภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษก พศ. แถลงผลการประชุม ในประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิ มส.มีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและรองรองเจ้าคณะภาคคณะสงฆ์ธรรมยุต สำหรับรายชื่อรองเจ้าคณะภาคเขตปกครองหนเหนือประกอบด้วย

รองเจ้าคณะภาค ๔

       ๑. พระเทพมุนี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

      ๒. พระเทพปัญญาภรณ์ วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์

รองเจ้าภาค ๕

     ๑. พระเทพวัชรบัณฑิต วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

     ๒. พระราชปริยัติมุนี วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

รองเจ้าคณะภาค ๖

     ๑. พระราชปัญญาภรณ์ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

     ๒. พระอุดมบัณฑิต วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ

รองเจ้าภาค ๗

     ๑. พระธรรมเสนาบดี วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เชียงใหม่

     ๒. พระราชวิสุทธิเวที วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

        นอกจากนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ได้มีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค “คณะสงฆ์ธรรมยุต”

 มีรายชื่อดังนี้

         ๑.พระราชบัณฑิต (สุดใจ ปสิทฺธิโก) วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑,๒,๓ (ธรรมยุต)

         ๒.พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต) วัดสนธิกรประชาราม จ.เพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๔,๕ (ธรรมยุต)

         ๓.พระเทพวัชรเมธี  (สมคิด จินฺตามโย) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๖,๗ (ธรรมยุต)

        ๔.พระราชธรรมกวี (วราวุฒิ วรวุฑฺโฒ) วัดสัมมาชัญญาวาส  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)

        ๕.พระอมรโมลี (สุภาพ สุภาโว) วัดปทุมวนาราม  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)

       ๖.พระอมรมุนี (ชูชาติ โชติธมฺโม) วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๐(ธรรมยุต)

       ๗.พระศรีปริยัติมงคล (นิยม กิตฺติเมธี) วัดลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต)

      ๘.พระศรีกิตติเมธี (รุ่งโรจน์ ฐิตโรจโน) วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๒,๑๓ (ธรรมยุต)

      ๙.พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ กลฺยาณธมฺโม) วัดจันทน์กะพ้อ จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๔,๑๕ (ธรรมยุต)

      ๑๐.พระศรีวิสุทธิญาณ (เนรมิต ธมฺมวีโร) วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๖ (ธรรมยุต)

     ๑๑.พระราชวินยาภรณ์ (เปลี่ยน โชตฺยาวตฺโต) วัดบุรณศิริมาตยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๑๗,๑๘ (ธรรมยุต)

        สำหรับรองเจ้าคณะภาคเขตปกครองหนตะวันออก,กลางและใต้นั้น ต้องรอให้เจ้าคณะใหญ่แต่ละหนทยอยพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมให้กรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณารับรองต่อไป.

Leave a Reply